Thông tin về sinh viên tốt nghiệp

Xem
Họ và tên
{{ x.Hoten }}
Giới tính
{{ x.GT}}
Ngày sinh
{{ x.Ngays}}
Nơi sinh
{{ x.Noisinh}}
Dân tộc
{{ x.DT}}
Khóa học
{{ x.Khoa}}
Ngành học
{{ x.Nganh}}
Trình độ
{{ x.Trinhdo}}
Năm tốt nghiệp
{{ x.NamRT}}
Xếp loại tốt nghiệp
{{ x.XLTN}}
Số hiệu bằng
{{ x.SohieuVB}}
Số vào sổ
{{ x.SoVaoso}}

Không có dữ liệu!

Đang tìm kiếm dữ liệu!

Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 0234 - 3811359 - 0234 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn
Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN