Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Đăng nhập
Nhập mã sinh viên và mật khẩu
  - Nếu quên mật khẩu, sinh viên có thể liên hệ với phòng Đào tạo - NCKH hoặc phòng Tổ chức-CTSV để được cấp lại
Bước 2: Chọn học phần đăng ký
Kích chọn học phần sinh viên muốn đăng ký
  - Chỉ được đăng ký trong thời gian cho phép
  - Không đăng ký được các học phần nằm ngoài danh sách được liệt kê.
  - Số học phần đăng ký không được vượt quá số tín chỉ hoặc học trình qui định.
  - Học phí dự kiến mỗi học phần thay đổi phụ thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký học phần đó. Do vậy sinh viên có thể phải nộp thêm hoặc lấy lại một phần học phí sau khi nộp.
  - Luôn theo dõi học phí dự kiến và học phí sinh viên đã nộp theo mỗi học phần đăng ký
Bước 3: Lưu xác nhận
Kích chọn nút LƯU để xác nhận đăng ký
  - Nút LƯU không xuất hiện khi đã quá thời hạn đăng ký hoặc số học phần đăng ký đã vượt quá số tín chỉ hoặc học trình qui định.
  - Có thể thay đổi học phần đăng ký sau khi lưu.
Bước 4: In danh sách các học phần đã đăng ký và thời khóa biểu
Kích chọn nút In TKB để in danh sách các học phần đã đăng ký và thời khóa biểu
  - Thời khóa biểu chỉ có sau khi Phòng Đào  tạo - CTSV sắp xếp.

Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 0234 - 3811359 - 0234 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn
Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN