Thông tin

Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I, năm học 2020-2021

Số lần đọc: 29


Thông báo thi phụ học kỳ I, NH 2020-2021 lớp K44 LT CD GDMN

Số lần đọc: 9


Thông báo về việc xét điều kiện dự thi kết thúc học phần HKI năm học 2020-2022. Các lớp K44 CĐ VLVH – Liên thông

Số lần đọc: 37


Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với khối lớp K42 CĐ Giáo dục nghề nghiệp

Số lần đọc: 16


Thông báo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 1, năm học 2020-2021

Số lần đọc: 31


Thông báo lịch thi (điều chỉnh) thi phụ học kỳ 2, năm học 2019-2020 khối lớp K43 CĐ, K43 TCSP Mầm non

Số lần đọc: 56


Thông báo lịch thi (điều chỉnh lần 2) thi phụ học kỳ 2, năm học 2019-2020 khối lớp K43 CĐ, K43 TCSP Mầm non.

Số lần đọc: 24


Thông báo lịch thi (điều chỉnh) kỳ thi kết thúc học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 - Khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH)

Số lần đọc: 31


Thông báo lịch thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 - Khối lớp K42 CĐ Giáo dục nghề nghiệp

Số lần đọc: 36


Thông báo lịch thi kỳ thi kết thúc học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 - Khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH

Số lần đọc: 27Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 0234 - 3811359 - 0234 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn
Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN